Aydınlatma Metni | FanSupport
  • Aydınlatma Metni

FS TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ

ÜYE, TEDARİKÇİ ÇALIŞANI, İŞ ORTAĞI ÇALIŞANI

AYDINLATMA METNİ

Yayın Tarihi

Revizyon Numarası

Revizyon Tarihi

01/08/2021

v.1


 

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla FS Teknoloji Anonim Şirketi (“Şirket/FanSupport”) tarafından hazırlanmıştır. Şirket, işbu aydınlatma metninde yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme yapma hakkını saklı tutar.

 

A.   Veri Sorumlusu

Kanun uyarınca kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak FS Teknoloji Anonim Şirketi tarafından işlenebilecektir.

Adres: Halkalı Merkez Mah. Dereboyu Cad. No:4/50 Küçükçekmece İstanbul

E-Posta: [email protected]

 

B.    İşlenen Kişisel Veriler

Üye konumundaysanız;

·      Kimlik Bilgileri: ad, soyad, doğum tarihi, TC Kimlik Numarası, uyruk, cinsiyet;

·      İletişim Bilgileri: cep telefonu numarası, e-posta adresi;

·      İşlem Güvenliği Bilgileri: IP Adresi, MAC Adresi, Aygıt Kimliği (Device ID);

 

İş Ortağı Çalışanı konumundaysanız;

·      Kimlik Bilgileri: ad, soyad, imza,

·      İletişim Bilgileri: cep telefonu numarası, e-posta adresi;

 

Tedarikçi Çalışanı konumundaysanız;

·      Kimlik Bilgileri: ad, soyad, imza,

·      İletişim Bilgileri: cep telefonu numarası, e-posta adresi;

 

C.   Kişisel Verilerin İşleme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

 

Üye konumundaysanız;

 

İŞLEME AMACI

HUKUKİ SEBEP

Üye kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

 

Üye cüzdan oluşturma sürecinin gerçekleştirilmesi,

Panel hesabı yönetim işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

Uygulamada ve web sitesinde kullanıcı aygıtı tespitinin gerçekleştirilmesi,

5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca gerekli bilgilerin toplanması,

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

 

 

İş Ortağı Çalışanı konumundaysanız;

 

İŞLEME AMACI

HUKUKİ SEBEP

İletişime geçilmesi ve iletişim kayıtlarının tutularak iş sürekliliğinin sağlanması,

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

Sözleşme imzalanması süreçlerinin yürütülmesi,

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

 

Sözleşme iletimi ve değişim süreçlerinin yürütülmesi,

 

Tedarikçi Çalışanı konumundaysanız,

 

İŞLEME AMACI

HUKUKİ SEBEP

Tedarikçilerimizle (Ajans, dış kaynaktan hizmet alınan firmalar, vb.) iletişime geçilmesi ve iş sürekliliğinin sağlanması

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

 

D.   Kişisel Verilerin Aktarımı

 

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen işleme amaçlarının gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişilerine, İş Ortaklarına, Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına aktarılmaktadır.

1)    İş Ortaklarına; ödeme hizmetlerinin düzenlenmesi, kayıtların tutulması, cüzdan oluşturma işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

2)    Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine; mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini, operasyonların güvenliğinin temini, hukuki işlerin takibi ve yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi, yasal zorunluluktan kaynaklı aktarımların yürütülmesi,

3)    Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına; yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuki işlerin takibi ve yürütülmesi,

amacıyla aktarılmaktadır.

 

E.    Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri

 

Kişisel verileriniz, hem tamamen veya kısmen otomatik yollarla hem de veri kayıt sisteminin parçası olan ancak otomatik olmayan yöntemlerle, işbu Aydınlatma Metni’nin (“C”) başlığında yer verilen amaçlar doğrultusunda;

 

1)    Üyelik Sürecinde Toplanan Kişisel Verileriniz: web sitesi, mobil uygulama, web panel gibi dijital yollarla alınmak suretiyle,

2)    Bilgi Güvenliği Sürecinde Toplanan Kişisel Verileriniz: web sitesi, mobil uygulama, web panel gibi dijital yollarla alınmak suretiyle,

3)    Sözleşme Süreçlerinde Toplanan Kişisel Verileriniz: e-posta, web sitesi, web panel, mobil uygulama gibi dijital yollarla ya da kargo veya elden alınmak gibi fiziki yollarla alınmak suretiyle,

toplanmaktadır.

 

F.    İlgili Kişinin KVKK Madde 11’de Sayılan Hakları

 

İlgili kişi olarak, taleplerinizi aşağıdaki yöntemlerle iletmeniz durumunda Şirket, niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Şirketimiz tarafından verilecek cevapta on sayfaya kadar ücret alınmayacaktır. On sayfanın üzerindeki her sayfa için bir (1) Türk Lirası işlem ücreti alınacaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Şirketimiz tarafından talep edilebilecek ücret, kayıt ortamının maliyetini geçmeyecektir.

 

KVKK 11. maddesi kapsamında İlgili Kişi;

·      Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

·      Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·      Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·      Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·      Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·      KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·      İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·      Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, KVKK’nin 13. maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince Türkçe ve yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirkete daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Şirketin cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.

Başvurunuzda;

·      Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,

·      Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,

·      Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,

·      Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,

·      Talep konunuzun,

bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

 

Yazılı olarak yapmak istediğiniz başvurularınızı, Başvuru Formu’nu doldurarak ve gerekli belgeleri ekleyerek Şirketin Halkalı Merkez Mah. Dereboyu Cad. No:4/50 Küçükçekmece İstanbul adresine yazılı olarak veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta üzerinden [email protected] e-posta adresine iletebilirsiniz. Başvuru formuna https://beta.fansupport.com/faq/8  adresinden erişebilirsiniz.

 

Talebinizin niteliğine göre kimlik tespitine olanak sağlayacak bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, Şirket tarafından en kısa süre içerisinde talebinize istinaden araştırma yapılacak olup başvurunuza ilişkin tarafınıza cevap verilecektir. Şirket tarafından, tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içerisinde başvurunuza ilişkin herhangi bir cevap verilmemesi durumunda başvurunuzun reddedildiği kabul olunur.