Hakkımızda | FanSupport
  • Nedir?
  • Hakkımızda

FanSupport, insanları aynı duygular etrafında bir araya getirme gücü olan sporun her dalının taraftarları ile buluşabilmesini sağlamak amacıyla kurulmuş bir teknoloji platformudur. 

Profesyonellerden oluşan ekibimiz, en son teknolojik gelişmeleri takip ederek sizlere en dinamik ve keyifli spor deneyimini yaşatmak için FanSupport çatısı altında bir araya gelmiştir.

Haydi şimdi üye ol ve takımına destek olmaya başla...

  • İletişim

[email protected]

Halkalı Merkez Mah. Dereboyu Cad. No:4/50 Küçükçekmece 34303 İSTANBUL TÜRKİYE 

Künye: 
- FS Teknoloji Anonim Şirketi
- Vergi Kimlik No: 1960660992 
- Ticaret Sicil No: 571721  • Başvuru Formu

FS TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ İLGİLİ KİŞİ KVKK BAŞVURU FORMU


Revizyon Numarası: v.1                                                                        

Yayın Tarihi: …/…/…..

Revizyon Tarihi: ……….

 

 A. İlgili kişinin iletişim bilgileri:

*Adı-Soyadı: ……………………………………….……………………………...................

*TC Kimlik Numarası: ………………………………….……………………………………

*Telefon ve Faks Numarası: …………………………………………………………………

*E- Posta Adresi: ………………………………………………...….……………………….

*Tebligata Esas İşyeri veya İkamet Adresi: …………………………….…………………...

* İmza: …………………………………………………….…………………………...…….

 

B. Lütfen Şirket ile olan ilişkinizi belirtiniz.

Mevcut Çalışanıyım

Eski Çalışanım

Diğer: ………………………………………………………..………..…………………………..…

 

C. * Lütfen Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz. Talebinize ilişkin bilgi ve belgeleri başvurunuza ekleyiniz.

……………………………………….……………………………….………………………………………………………………….……………………………….………………………………………………………………….……………………………….………………………………………………………………….……………………………….………………………………………………………………….……………………………….………………………………………………………………….……………………………….………………………………………………………………….……………………………….………………………………………………………………….……………………………….………………………………………………………………….……………………………….………………………………………………………………….……………………………….………………………………………………………………….……………………………….………………………………………………………………….……………………………….………………………………………………………………….……………………………….………………………………………………………………….……………………………….………………………………………………………………….……………………………….………………………………………………………………….……………………………….………………………………………………………………….……………

 

* Yıldız ile işaretli olan alanların, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun
13. maddesi ve 22. maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (g) bentlerine dayanılarak hazırlanmış olan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in Başvuru Usulü başlıklı 5. maddesi uyarınca doldurulması zorunludur. Başvurunuzda bu alan boş olduğu takdirde, başvurunuz işleme alınamayacaktır.

Yazılı olarak yapmak istediğiniz başvurularınızı, Başvuru Formu’nu doldurarak ve gerekli belgeleri ekleyerek FS Teknoloji Anonim Şirketi Halkalı Merkez Mah. Dereboyu Cad. No:4/50 Küçükçekmece İstanbul adresine yazılı olarak iletebileceğiniz gibi [email protected] adresine de iletebilirsiniz. 

  • Aydınlatma Metni

FS TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ

ÜYE, TEDARİKÇİ ÇALIŞANI, İŞ ORTAĞI ÇALIŞANI

AYDINLATMA METNİ

Yayın Tarihi

Revizyon Numarası

Revizyon Tarihi

01/08/2021

v.1


 

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla FS Teknoloji Anonim Şirketi (“Şirket/FanSupport”) tarafından hazırlanmıştır. Şirket, işbu aydınlatma metninde yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme yapma hakkını saklı tutar.

 

A.   Veri Sorumlusu

Kanun uyarınca kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak FS Teknoloji Anonim Şirketi tarafından işlenebilecektir.

Adres: Halkalı Merkez Mah. Dereboyu Cad. No:4/50 Küçükçekmece İstanbul

E-Posta: [email protected]

 

B.    İşlenen Kişisel Veriler

Üye konumundaysanız;

·      Kimlik Bilgileri: ad, soyad, doğum tarihi, TC Kimlik Numarası, uyruk, cinsiyet;

·      İletişim Bilgileri: cep telefonu numarası, e-posta adresi;

·      İşlem Güvenliği Bilgileri: IP Adresi, MAC Adresi, Aygıt Kimliği (Device ID);

 

İş Ortağı Çalışanı konumundaysanız;

·      Kimlik Bilgileri: ad, soyad, imza,

·      İletişim Bilgileri: cep telefonu numarası, e-posta adresi;

 

Tedarikçi Çalışanı konumundaysanız;

·      Kimlik Bilgileri: ad, soyad, imza,

·      İletişim Bilgileri: cep telefonu numarası, e-posta adresi;

 

C.   Kişisel Verilerin İşleme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

 

Üye konumundaysanız;

 

İŞLEME AMACI

HUKUKİ SEBEP

Üye kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

 

Üye cüzdan oluşturma sürecinin gerçekleştirilmesi,

Panel hesabı yönetim işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

Uygulamada ve web sitesinde kullanıcı aygıtı tespitinin gerçekleştirilmesi,

5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca gerekli bilgilerin toplanması,

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

 

 

İş Ortağı Çalışanı konumundaysanız;

 

İŞLEME AMACI

HUKUKİ SEBEP

İletişime geçilmesi ve iletişim kayıtlarının tutularak iş sürekliliğinin sağlanması,

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

Sözleşme imzalanması süreçlerinin yürütülmesi,

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

 

Sözleşme iletimi ve değişim süreçlerinin yürütülmesi,

 

Tedarikçi Çalışanı konumundaysanız,

 

İŞLEME AMACI

HUKUKİ SEBEP

Tedarikçilerimizle (Ajans, dış kaynaktan hizmet alınan firmalar, vb.) iletişime geçilmesi ve iş sürekliliğinin sağlanması

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

 

D.   Kişisel Verilerin Aktarımı

 

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen işleme amaçlarının gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişilerine, İş Ortaklarına, Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına aktarılmaktadır.

1)    İş Ortaklarına; ödeme hizmetlerinin düzenlenmesi, kayıtların tutulması, cüzdan oluşturma işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

2)    Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine; mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini, operasyonların güvenliğinin temini, hukuki işlerin takibi ve yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi, yasal zorunluluktan kaynaklı aktarımların yürütülmesi,

3)    Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına; yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuki işlerin takibi ve yürütülmesi,

amacıyla aktarılmaktadır.

 

E.    Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri

 

Kişisel verileriniz, hem tamamen veya kısmen otomatik yollarla hem de veri kayıt sisteminin parçası olan ancak otomatik olmayan yöntemlerle, işbu Aydınlatma Metni’nin (“C”) başlığında yer verilen amaçlar doğrultusunda;

 

1)    Üyelik Sürecinde Toplanan Kişisel Verileriniz: web sitesi, mobil uygulama, web panel gibi dijital yollarla alınmak suretiyle,

2)    Bilgi Güvenliği Sürecinde Toplanan Kişisel Verileriniz: web sitesi, mobil uygulama, web panel gibi dijital yollarla alınmak suretiyle,

3)    Sözleşme Süreçlerinde Toplanan Kişisel Verileriniz: e-posta, web sitesi, web panel, mobil uygulama gibi dijital yollarla ya da kargo veya elden alınmak gibi fiziki yollarla alınmak suretiyle,

toplanmaktadır.

 

F.    İlgili Kişinin KVKK Madde 11’de Sayılan Hakları

 

İlgili kişi olarak, taleplerinizi aşağıdaki yöntemlerle iletmeniz durumunda Şirket, niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Şirketimiz tarafından verilecek cevapta on sayfaya kadar ücret alınmayacaktır. On sayfanın üzerindeki her sayfa için bir (1) Türk Lirası işlem ücreti alınacaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Şirketimiz tarafından talep edilebilecek ücret, kayıt ortamının maliyetini geçmeyecektir.

 

KVKK 11. maddesi kapsamında İlgili Kişi;

·      Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

·      Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·      Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·      Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·      Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·      KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·      İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·      Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, KVKK’nin 13. maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince Türkçe ve yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirkete daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Şirketin cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.

Başvurunuzda;

·      Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,

·      Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,

·      Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,

·      Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,

·      Talep konunuzun,

bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

 

Yazılı olarak yapmak istediğiniz başvurularınızı, Başvuru Formu’nu doldurarak ve gerekli belgeleri ekleyerek Şirketin Halkalı Merkez Mah. Dereboyu Cad. No:4/50 Küçükçekmece İstanbul adresine yazılı olarak veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta üzerinden [email protected] e-posta adresine iletebilirsiniz. Başvuru formuna https://beta.fansupport.com/faq/8  adresinden erişebilirsiniz.

 

Talebinizin niteliğine göre kimlik tespitine olanak sağlayacak bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, Şirket tarafından en kısa süre içerisinde talebinize istinaden araştırma yapılacak olup başvurunuza ilişkin tarafınıza cevap verilecektir. Şirket tarafından, tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içerisinde başvurunuza ilişkin herhangi bir cevap verilmemesi durumunda başvurunuzun reddedildiği kabul olunur. 

  • KVKK ve Gizlilik Politikası

FS TEKNOLOJİ GİZLİLİK POLİTİKASI

 

Biz kimiz?

FS Teknoloji Anonim Şirketi (“FanSupport”) Türkiye merkezli bir şirkettir.

 

Kişisel verileriniz FanSupport tarafından 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca aşağıda detayları belirtilecek kapsamda ve şekilde işlenebilecektir.

 

Bu bildirim, FanSupport’un platform üyeleri ve ziyaretçileri (“Kullanıcı”) ile ilgili bilgileri kullanma sebebini, hangi tür bilgileri topladığımızı ve bu bilgileri nasıl kullandığımızı açıklamaktadır. İşbu Gizlilik Bildirimi, FanSupport’a ait olan www.fansupport.com web ve mobil sitesi ile FanSupport mobil uygulaması ve bahse konu siteler ile uygulama üzerinde sunulan her türlü hizmet aracılığıyla toplanan her tür bilgi için geçerlidir.

 

Hangi verileri topluyoruz?

 

Kullanıcı herhangi bir platform ile etkileşime girdiğinde, FanSupport, kullanıcı ile ilgili belirli verileri toplayabilmektedir. Bu veriler 2 kategoriye ayrılmaktadır: 1) kullanıcıların paylaştığı, kendileri ile ilgili kullanıcı verileri ve 2) tarafımızca elektronik olarak toplanan kullanıcının uygulama veya web sitesi ile etkileşime girme neticesindeki verileri veya kullanıcı verileri (hepsi birlikte “Kullanıcı Bilgileri”).

 

Aşağıda belirtilen Kullanıcı Bilgileri yürürlükteki yasalara uygun olarak toplanmaktadır:

 

Kullanıcı’nın FanSupport mobil uygulaması veya FanSupport web sitesine kaydolurken paylaştığı bilgiler,

Kullanıcı’nın mobil uygulamaya veya web sitesini kullanırken seçmiş oldukları taraftar gruplarına dair bilgiler, sanal cüzdan bakiye bilgileri,

Kullanıcı’nın IP adresleri, bağlantı bilgileri, reklam verileri, sayfa görüntüleme istatistikleri,

Kullanıcı’nın uygulama veya web sitesini kullanırken sistem içerisinde yorum yapması ve başlık açması hallerinde yorum, beğeni ve başlıklara dair bilgiler,

Kullanıcı’nın katılmış olduğu kampanyalara dair katılım bilgileri ve detayları,

Kullanıcı’nın hesaplarına, bankalara ve kampanyalara para transfer işlemlerine dair detaylar,

Kullanıcı’nın bize ulaşın sekmesi ile yapmış oldukları görüşmelerde paylaştığı bilgiler,

 

Verilerinizi hangi amaçla işliyoruz?

Kullanıcı Bilgileri’ni, KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak kullanmaktayız.

 

Kullanıcı Bilgileri aşağıda yer alan amaçlarla kullanılmaktadır:

 

Uygulama ve web sitesini yönetmek,

Kullanıcı’ya taahhüt edilen ve kullanıcılar tarafından talep edilen hizmeti sağlamak,

Kullanıcı’nın kişiselleşmiş hizmet almasını sağlamak,

Kullanıcı’yı hizmette yapılan değişiklikler, düzenlemeler doğrultusunda bilgilendirmek,

Kullanıcı’ya e-posta, mesaj ya da cihaz bildirimleri gönderebilmek,

Kullanıcı’nın katılmış olduğu kampanyanın sonucuna göre gerekli bakiyeyi tarafına ya da kullanıcı tarafından bağışlanan kuruma iletmek,

Kullanıcı bağışlamalarının tarafı olan niteliği gereği dernek olan kurumlara 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca gerekli bilgileri vermek,

Soru, şikayet ve öneriler konusunda yardımcı olmak,

Yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından talep edilen bilgileri paylaşmak,

 

Verilerinizi kimlere aktarabiliriz?

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Şirketimiz tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda iş ortaklarımıza, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve yetkili özel kişilere aktarılabilecektir:

 

Dernek niteliğini haiz kurumlara, 5253 sayılı Dernekler Kanunu’ndan dolayı verilerinizi iş ortaklarımız ile paylaşabiliriz,

Uygulama ve web sitesi optimizasyonunda ve geliştirmelerinde yardımcı olan iş ortaklarımız ile paylaşabiliriz,

Para transfer işlemlerinde herhangi bir sorun veya gecikme yaşanması durumlarında verilerinizi iş ortaklarımız ile paylaşabiliriz,

Kampanya katılım detaylarınızı istatistiki olarak iş ortaklarımız ile paylaşılabiliriz,

Herhangi bir yasal yükümlülüğe uymak veya şartlarımızı yerine getirmek veya uygulamak için yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabiliriz,

 

Verilerinizi hangi amaç ve hukuki sebeplerle topluyoruz?
Kişisel verileriniz FanSupport tarafından yukarıda sıralanan amaçlar kapsamında ve elektronik ortamda web sitesi ve mobil uygulama aracılığıyla toplanacaktır. Toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işbu Gizlilik Politikası içerisinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

Verilerinizin güvenliğini nasıl sağlıyoruz?

KVKK’nın 12.maddesi doğrultusunda veri sorumluları gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması suretiyle güvenlik düzeyini temin etmelidir. FanSupport çalışanlarını gerekli politika ve prosedürlerin yayımlanması ile bilgilendirmektedir. Ayrıca kişisel veri barındıran ortamlarda teknik tedbirler alınmıştır. Bu doğrultuda:

 

Erişim loglarını düzenli olarak tutmaktayız,

Güncel anti-virüs yazılımlarını kullanmaktayız,

Kişisel veri içeren ortamlarda güvenlik duvarları kullanmaktayız,

Kişisel veri içeren ortamların güvenliğini takip etmekteyiz,

Kişisel verilerinizi şifreli olarak saklamaktayız,

Bulutta yer alan kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamaktayız,

Şirket içinde gerekli riskleri belirlemiş, güvenlik düzeyini arttırmaya yönelik çalışmalarımızı sürdürmekteyiz,

 

Çocukları nasıl koruyoruz?

FanSupport yetişkinler ile birlikte çocukların da kişisel verilerini korumaya çalışmaktadır. Web sitesi ve uygulamamız 13 yaşından (kanunların gerektirdiği hallerde diğer yaşlardan) küçük çocuklara yönelik değildir. Halihazırda web sitesi ve uygulamamız 18 yaşın altında yer alan kişilerin üyeliklerini kabul etmemektedir. Bu yüzden çocukların kullandıkları aygıta göre IP adresi, aygıt (device) ID’si, MAC adresi dışında herhangi bir verisine erişim sağlamamaktayız.

 

Bir veli ya da vasi iseniz, çocuğunuzdan toplanan kişisel verilerin silinmesini ya da düzeltilmesini istiyorsanız, politikada açıklanan şekilde bizimle iletişime geçebilirsiniz. Yukarıda sayılan hallere aykırı olarak bir çocuğun kişisel verilerini FanSupport ile paylaştığını fark edersek toplanan kişisel veriler, saklanmak için yasal zorunluluğumuz bulunmadığı sürece, imha edilecektir.

 

Haklarınız nelerdir?

Tarafımızca sunulan hizmete ait Veri Sorumlusu’nun bilgileri şu şekildedir:

 

FS Teknoloji Anonim Şirketi,

Halkalı Merkez Mah. Dereboyu Cad. No:4/50 Küçükçekmece İstanbul

 

Kişisel veri sahibi olarak KVKK’nın 11.maddesinde belirtilen ve aşağıda yer alan haklara sahipsiniz:

 

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

  • Çerez Politikası

FS TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ (“FanSupport”)

ÇEREZ POLİTİKASI

Yayın Tarihi

Revizyon Numarası

Revizyon Tarihi

01/08/2021

v.1
Bu politika kapsamında “Çerez” kavramı, çerez ve benzer amaca hizmet eden ürünleri ifade etmektedir.

 

Çerez Nedir?

Çerez, bir siteyi ziyaret ettiğinizde sitenin bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza kaydettiği küçük boyutlu bir metin dosyasıdır. Çerezler bir web sitesinin çalışması, daha verimli çalışması veya web sitesinin sahiplerine bilgi sağlamak için yaygın olarak kullanılmaktadır.

Çerezler hakkında daha detaylı bilgi için http://www.aboutcookies.org  ve http://www.allaboutcookies.org  adreslerini ziyaret edebilirsiniz.

 

Ne için kullanılır?

Çerezler bilgisayarlarda, telefonlarda ve diğer cihazlarda sizi tanımlayan bilgileri ve siteyi kullanırken yaptığınız hareketleri, kullanım alışkanlıklarınızı toplamak, tutmak ve devamında internet sitemizi iyileştirmek ve size özel kişiselleştirmek için kullanılır.

Biz de FanSupport olarak, www.fansupport.com [kç1] internet sayfasında, site içeriği ile nasıl etkileşime geçtiğinizi tespit etmek ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için çeşitli çerezler kullanmaktayız.

Web sitemizde kullanılan çerezler hakkında daha detaylı bilgi edinmek için Çerez Tablomuzu[kç2]  inceleyebilirsiniz.

 

Birinci Taraf ve Üçüncü Taraf Çerezler

FanSupport’a ait www.fansupport.com [kç3] internet sayfasında yalnızca birinci taraf çerezler kullanılmaktadır.

Birinci taraf çerezler, şirketimiz tarafından www.fansupport.com [kç4] domainine yerleştirilmiş ve sadece FanSupport tarafından okunabilen; kullancının dil, lokasyon tercihi gibi temel site fonksiyonlarının yerine getirilmesi sürecinde kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek amacıyla kullanılan çerezlerdir.  

 

Websitemizde Kullanılan Çerezler

Zorunlu Çerezler: Web sitesinin çalışması için zorunlu olan çerezlerdir. Bu çerezler güvenlik ve doğrulama gibi amaçlarla kullanılmakta olup, pazarlama ya da istatistik gibi amaçlarla tutulmamaktadır.

 

Çerezleri Nasıl Silebilirim veya Reddedebilirim?

www.fansupport.com [kç5] internet sayfasında, sitemizin aktif ve verimli bir şekilde çalışması için birtakım zorunlu çerezler kullanılmaktadır. Gizlilik Tercih Paneli üzerinden bu zorunlu çerezler devre dışı bırakılamamaktadır. Çerezler için kullandığınız tarayıcı üzerinden gerekli değişiklikleri yapabilirsiniz. Gerekli bilgilere tarayıcınızın yardım bölümünden ulaşabilirsiniz.

Safari: Aygıtınızın "Ayarlar" bölümünden "safari" sekmesini seçip, "Gizlilik ve Güvenlik" Bölümünden tüm çerez yönetiminizi sağlayabilirsiniz. 

Diğer tarayıcılar: İlgili tarayıcının yardım veya destek sayfalarını inceleyebilir veya

www.youronlinechoices.eu/tr/   adresini ziyaret ederek detaylı bilgi alabilirsiniz.  

Anlık olarak kaç sayıda çerez ile takip edildiğinizi görüntülemek için Ghostery uygulamasını veya doğrudan tarayıcıyı olarak Brave kullanabilirsiniz.

 

ÇEREZ TABLOSU:

ÇEREZ TÜRÜ

ÇEREZ İSMİ

ÇEREZİN KULLANIM AMACI

BİRİNCİ TARAF/ÜÇÜNCÜ TARAF

SAKLAMA

SÜRELERİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zorunlu Çerezler

Culture

Kullanıcıya ait cihazın zaman ve dil bilgisini tutmaktadır.[kç6] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çerezlerin tamamı birinci taraf çerezlerdir.

 

ImageUrl

Kullanıcıya ait profil fotoğrafı ve sunucudaki klasör yolu tutulmaktadır.[kç7] 

 

EmailVerifiedAt

Sisteme girişlerde e-mail doğrulaması bulunup bulunmadığı bilgisi tutulmaktadır.[kç8] 

 

PhoneVerifiedAt

Sisteme girişlerde SMS doğrulaması bulunup bulunmadığı bilgisi tutulmaktadır.[kç9] 

 

Token

Sisteme giriş yapan kullanıcıya atanan ve kullanıcının sisteme giriş yaptığını göstermektedir.[kç10] 

 

Competitors

Kullanıcının favorilerine eklediği takımları göstermektedir.[kç11] 

 

memberAuth

Kullanıcının sistemdeki yetki seviyesini göstermektedir.[kç12] 

 

 


 [kç1]Bu kısma Web sitesinin adı yazılmalıdır. Aşağıda aynı şekilde belirtilen www.xyz.com.tr adresleri de mevcuttur. İlgili kısımlar düzenlenmelidir.

 [kç2]Sitede kullanılan çerezlerin, hangi amaca hizmet ettiğini ve birinci ya da üçüncü parti çerez niteliğini gösteren tabloya “Çerez Tablosu” denmektedir. Bu kısma ayrıca bağlantı eklenmelidir.

 [kç3]Bu kısma Web sitesinin adı yazılmalıdır. Aşağıda aynı şekilde belirtilen www.xyz.com.tr adresleri de mevcuttur. İlgili kısımlar düzenlenmelidir.

 [kç4]Bu kısma Web sitesinin adı yazılmalıdır. Aşağıda aynı şekilde belirtilen www.xyz.com.tr adresleri de mevcuttur. İlgili kısımlar düzenlenmelidir.

 [kç5]Bu kısma Web sitesinin adı yazılmalıdır. Aşağıda aynı şekilde belirtilen www.xyz.com.tr adresleri de mevcuttur. İlgili kısımlar düzenlenmelidir.

 [kç6]Bu kısma “Kullanıcının dil tercihlerini belirlemek amaçlı kullanılan çerezdir.”

 [kç7]Bu kısma “Kullanıcıyı sunucuda yer alan üye profil fotoğrafi ile eşleştiren çerezdir.”

 [kç8]Bu kısma “Kullanıcının sisteme girişlerde e-mail doğrulaması kullanıp kullanmadığını belirlemeyi amaçlayan çerezdir.”

 [kç9]Bu kısma “Kullanıcının sisteme girişlerde SMS doğrulaması kullanıp kullanmadığını belirlemeyi amaçlayan çerezdir.”

 [kç10]Bu kısma “Sisteme giriş yapan kullanıcıyı belirlemeyi amaçlayan çerezdir.”

 [kç11]Bu kısma “Kullanıcının sistemde yer alan favori takımlarını belirlemeyi amaçlayan çerezdir.”

 [kç12]Bu kısma “Kullanıcının sistemde yer alan yetki seviyesini görmeyi amaçlayan çerezdir.”

  • Sık Sorulan Sorular